آدرس هاى مراكز آزمايشگاهى عدم اعتياد

آدرس هاى مراكز آزمايشگاهى عدم اعتياد

کلیه مراکز درمانی معتبر اعم از دولتی و خصوصی مجاز می باشند .