نصب برچسب قیمت

الزام نصب برچسب قیمت کالا

نامه اتاق اصناف تهران به شماره ٣٣/٤٦١٨٧ج مورخ ١٣٩٨/٠٥/٠٥  در خصوص کنترل و نظارت بر درج قیمت ، کلیه واحد ها موظف به الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب و حرفه ، به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد ، می باشند .