اولویت های راهبردهای فوری در حوزه بهداشت

در خصوص اولویت های راهبردهای فوری در حوزه بهداشت ،ایمنی، محیط زیست و انرژی ( HSEE) درسال1398وزارت صنعت ؛ معدن و تجارت جهت دانلود راهبردهای فوردی در حوزه بهداشت وزارت صنعت،معدن و تجارت اینجا را کلیک بفرمائید.