بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵ مورخ۹۸/۱/۲۵ (تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی)

سازمان امورمالیاتی بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی را به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
دانلود بخشنامه تفیض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی