بخشودگی مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۹۸/۵/۸(بخشودگی جرایم مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش)برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک بفرمایید.