بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند.

ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود .
مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی ؛
✔️ کلیه اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاغل گروه اول
? وقت زیادی باقی نمانده است ؛؛؛ جهت پلمپ دفاتر مالی سال ۱۳۹۸ ، می توانید با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری (http://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx)، درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را بر اساس دستورالعمل موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنید .

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.