مدارك مورد نياز براى ثبت نام بيمه تكميلى درمان :

  • تصوير صفحات اول و دوم شناسنامۀ سرپرست خانواده

  • تصوير صفحۀ اول شناسنامۀ اعضاى خانواده

  • تصوير صفحه اول بيمه اوليه (تامين اجتماعى يا سلامت)

  • تصوير پروانه كسب

  • شماره شباى سرپرست خانوار جهت واريز خسارت احتمالى بيمه

  • تصوير كارت ملى همه اعضاء خانواده

    براى افراد كمتر از ١٨ سال تصوير شناسنامه كفايت مى كند.

  • تكميل فرم مربوطه با امضاء و اثر انگشت سرپرست خانواده

لطفا پس از «تكميل مدارك» جهت انجام ثبت نام حضوراً به دفتر اتحاديه مراجعه فرماييد.