دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397

بخشنامه شماره 2364 مورخ 23‏‏/1‏‏/97 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 22‏‏/1‏‏/97 شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1397 بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال1397 مبلغ 370.423 ریال اعلام می‌گردد.

2‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1396، معادل 10.4 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 28.208 ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال1397= (28.208+104‏‏/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1396)

3‏‏- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.100.000 ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون با رعایت بخشنامه های 5 و1‏‏‏‏‏/5 جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

4‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (309.977 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1397 کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای 2 و 3 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
5‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1397 معادل 370.423 ریال خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1396 از رقم روزانه‌ 309.977 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 10.4 درصد بعلاوه رقم ثابت 28.208 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال1397= (28.208+104‏‏‏‏‏/1×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1396)

6‏‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال1397خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال1397 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1397میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال1397 ترمیم می گردد.
7‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26‏‏‏/3‏‏‏/81 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1‏‏/1‏‏/97 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
2‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
1‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏/1برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5‏‏‏/1) معادل 556.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب 2‏‏‏/1) معادل 445.000ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1‏‏/1) معادل 407.000‌ریال تعیین می‌گردد.
8‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار وچهارصدو پنجاه وپنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1‏‏/1‏‏/97 مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
5‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 7‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
4‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):
ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
3‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 4‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره 4‏‏‏‏‏/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب3‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏/1، 5‏‏‏‏‏/1، 6‏‏/1و7‏‏/1برابر حداقل دستمزد (به ترتیب482.000، 519.000، 556.000، 593.000 و 630.000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
9‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 2.592.961ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

کارفرمایان محترم سازمان تامین اجتماعی:
شما می توانید برای پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه ،به آدرس زیر مراجعه نمائید و در سامانه مربوطه با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در کوتاه ترین زمان اقدام فرمائید.
آدرس صفحه راهنما و ورود به سامانه :
http://www.tamin.ir/News/Item/23268/2/23268.html