ستاد بحران اتاق اصناف تهران

پروردگارابه عزیزانمان که هم اکنون گرفتار سیل‌زدگی شده‌اند صبر و قدرتی بده تا بتوانند دوباره و از نو زندگی خود را بسازند.
الهی آمین