سقف معافیت مالیاتی حقوق سال1398

سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۸

میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

دانلود معافیت درآمد حقوق سال98