مفاصا حساب

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۲۳۵

مفاصاحساب مالیاتی

ماده ۲۳۵ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مودی تسلیم کند.

صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی