نصب قیمت و ارائه فاکتور به مشتریان

نصب قیمت و ارائه فاکتور به مشتریان

کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش میبایست نسبت به نصب قیمت و ارائه فاکتور به مشتریان اقدام نمایند در صورت بروز تخلف برابر مقررات اقدام می گردد.