بخشودگی معوقه های مالی تولیدکنندگان

بخشودگی معوقه های مالی تولیدکنندگان

 بخشودگی معوقه های مالی تولیدکنندگان

بخشودگی جرائم تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

پیرو نامه شماره 20/36703 از اتاق اصناف:

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را که تا پایان سال 1396 سررسیده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ماه 1397تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .