قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۱۰۰

قابل توجه همه ی مودیانی که برای عملکرد ۱۳۹۷ مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا متقاضی بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م می باشند.

کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) توجه داشته باشند چنانچه در سال مالیاتی/ مالی ۱۳۹۷ فعالیت مالی و پولی داشته اند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهند بود که لازمه آن ثبت نام در نظام مالیاتی می باشد .

? ثبت نام در این نظام و تکمیل آن تا رسیدن به مرحله نهایی ( وضعیت ۴۵ ) ملزم به انجام اقدامات اداری خواهد بود فلذا توصیه می شود با توجه به محدودیت زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ و نیز تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع همین سال برای برخی مودیان حقیقی ، از هم اکنون با مراجعه به واحدهای مالیاتی ، اقدامات لازم نسبت به ثبت نام و انجام مراحل تکمیلی آن صورت گیرد .