کلاسهای آموزشی اتاق اصناف تهران

کلاسهای آموزشی اتاق اصناف تهران

برای دریافت پروانه کسب داشتن گواهینامه کلاسهای آموزشی اتاق اصناف تهران الزامی می باشد .

جهت گذراندن کلاس به سایت  http://ecoat.ir مراجعه فرمائید ، در صورت انتخاب کلاسهای حضوری که سه روز متوالی در هفته می باشد گواهینامه برای شرکت کننده که صاحب پروانه کسب است صادر می گردد ولی ثبت نام کلاسهای غیر حضوری باید کتاب را از سایت دانلود و یا برای تهیه نسخه چاپی آن به ساختمان شماره 2 اتاق مراجعه نموده و پس از دریافت مطالعه فرمایید و در روز و ساعت مشخص جهت آزمون مراجعه نمایید.بدیهی است عدم مراجعه و یا قبول نشدن در آزمون به منزله غیبت بوده و می بایست در مر حله بعد کلاسهای حضوری را شرکت نمایید.( به همراه داشتن خودکار آبی جهت امتحان ضروری می باشد.).