هیئت مدیره مصنوعات سیمانی

جلسه هئیت مدیره

جلسه هئيت مديره با حضور پنج نفر از هئیت مدیران اتحادیه و بازرس تشکیل گردید.

در این جلسه  انجام امور مربوطه گزارشات و نامه ها ، بررسی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ، مسائل مربوط به صنف بحث و تبادل شد .