نوشته‌ها

مرتضی قدیری در انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران حائز حداکثر آراء گردید.

انتخابات اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران امروز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محل اتحادیه برگزار گردید.

🔸افراد منتخب هیئت مدیره به ترتیب ذیل میباشند:

▫️۱- آقای مرتضی قدیری
▫️۲- آقای امیر رحیمی
▫️۳- آقای محمدرضا خلیلی
▫️۴- آقای حسن اله وردی
▫️۵- آقای محمدصادق علیون