در خصوص بررسى برنامه ٥ساله سوم شهر تهران

جلسه با مسئولين تدوين برنامه ٥ساله سوم شهر تهران روز چهارشنبه مورخ ٩٧/٠٧/١١ با حضور هئیت مدیره و برخی اعضاء صنف در اتحادیه برگزار گردید.